Cilësia ISO 9001

Sistemi ndërkombëtar i cilësisë në përputhje me ISO 9001:2015

Daphne Lab®, një markë e përdorur edhe ndërkombëtarisht nga Eldavia, ka adoptuar manualin dhe sistemin e cilësisë ISO 9001, duke integruar dhe forcuar marrëdhënien e besimit dhe transparencës ndaj klientëve. Certifikatat e reja të marra, konfirmojnë gjithashtu gjurmueshmërinë dhe sistemet e kalibrimit të makinerive dhe mikroskopëve të laboratorëve Daphne Lab për analizat biospektrofotometrike në lidhje me BioMetaTest®.

BioMetaTests u referuan (realizuan) nga një studim pilot i kryer nga Autoritetet Shëndetësore (si ASL dhe AIAS), i cili tregoi një përsëritshmëri të të dhënave që dolën në 94%, me një gabim statistikor prej vetëm 6%.
Daphne Lab ka arritur rezultatin më të lartë – në të njëjtën klasë – në nivelin e studimit shëndetësor për teste të së njëjtës kategori në mbarë botën, si për certifikimin e studimeve nga ASL, ashtu edhe për certifikatat ISO dhe kredencialet e rasteve të dokumentuara dhe dëshmitë e klientëve të kënaqur.

Sistemet e menaxhimit të Daphne Lab kontrollohen nga rrjeta (nga “sita” shkencore) shumë strikte, të përcaktuara nga parametrat shkencorë, të vendosur nga Komuniteti Evropian dhe nga politikat ndërkombëtare. E gjithë kjo, brenda fushës së ISO 9001, në atë që është versioni i ri i 2015. Sistemet Daphne Lab dhe të gjitha produktet BioMetaTest, si dhe testet e ADN-së respektojnë këto procese Cilësie, në mënyrë që të aplikojnë një filozofi të orientuar drejt klientit dhe jo thjesht për të përfituar. Historia e certifikatave ISO 9000 dhe 9001 mund të shkarkohet nga faqja e internetit institucionale e Daphne Lab.

Procedurat ISO 14001 zbatohen edhe për korrektësinë e proceseve ekosistemike në respekt të plotë të mjedisit, duke përdorur materiale, procedura dhe politika me ndikim shumë të ulët në planetin Tokë, sepse është e nevojshme të ruhet një botë më e gjelbër për një të ardhme më të mirë!

Metoda BioMetaTest Daphne Lab

 

Kredencialet

Për të garantuar cilësinë më të mirë për klientët dhe furnitorët, Daphne Lab ka zhvilluar një program të cilësisë maksimale të çertifikuar ISO 9001:2015 nga Organet të Palëve të Treta të paanshme, duke respektuar parametrat Europianë dhe ndërkombëtarë, në përputhje me rregullat e institucionit më të lartë në lëndën e laboratorit, sistemet e menaxhimit të cilësisë.

I gjithë grupi Daphne Lab ka qenë i vëmendshëm ndaj çështjeve mjedisore prej vitesh dhe, në respekt të plotë të ekosistemit funksional midis njeriut dhe natyrës, merr përsipër të ndjekë parimet e EcoElia dhe të miratojë një sistem dhe manual, të certifikuar ISO 14001, për menaxhimin e ndikimeve mjedisore. Nëpërmjet këtyre kredencialeve, është hartuar një Kartë Shërbimi që siguron Garancitë më të mira të Daphne Lab.

Daphne Lab ka miratuar një manual dhe sistem të menaxhimit të cilësisë ISO 9001 që integron dhe forcon marrëdhënien e besimit dhe transparencës ndaj klientëve të saj, në mënyrë që të zbatojë një politikë cilësie të orientuar drejt klientit dhe jo fitimprurëse. Sistemet e menaxhimit të Daphne Lab kontrollohen nga rrjeta (organe, institucione) shumë strikte të projektimit, të përcaktuara nga parametrat shkencorë të vendosur nga komuniteti Europian. E gjithë kjo është pjesë e cilësisë së lartë dhe kalibrimit të sistemeve biospektrofotometrike dhe sistemeve të testimit të ADN-së. Sistemet Daphne Lab dhe të gjitha produktet BioMetaTest përputhen me kodin e konsumatorit Dekreti Legjislativ 6/9/05 n. 206 dhe kodet e sigurisë dhe privatësisë ISO 31000, sipas rregullave të reja GDPR në nivel europian.

Është e mundur të shkarkohet historiku i certifikatave të marra nga faqja e internetit institucionale e Daphne Lab.

POR, zbatimi i rregullave ndërkombëtare ISO nuk i mjaftoi laboratorit, ndaj Daphne Lab vendosi kështu të ndjekë një kartë etike për respektimin e formave të jetës, mjedisit dhe ekosistemeve në përgjithësi. Çdo qëndrim ndjek “kanunet” e Kartës ECOELIA, një realitet i ri që plotëson etikën sociale dhe mjedisin, për të arritur gjithmonë një ekuilibër në zgjedhjet e biznesit dhe marketingut. Respektimi i parimeve të ECOELIA është një garanci serioziteti dhe respekti për të tjerët dhe për ekosistemin. Kompanitë që i përmbahen filozofisë së integruar të ECOELIA-s për etikën sociale dhe mjedisin janë kompani që kanë bërë një zgjedhje shumë më të lartë se ajo e marketingut, duke respektuar direktivat shpirtërore dhe të ndërgjegjshme, që asnjë kartë etike nuk i ka shpallur ndonjëherë deri më tani. ECOELIA’s është padyshim një nga kartat etike më novatore në botë!www.ecoelia.com

Një vërtetim i besueshmërisë për qëllime statistikore është konfirmuar nga një projekt studimi paraprak, i kryer në vitin 2008 në testet e reja të teknologjisë PALLADIUM™ Class M MX™ BioMetaTests. Pas një studimi të kujdesshëm statistikor, bazuar në të dhënat e përsëritshmërisë nga BioMetaTests tona, institucionet konfirmuan se teknologjia Daphne Lab arrin 94% besueshmëri dhe përsëritshmëri. Në fushën e BioMetaTesteve të mjekësisë jokonvencionale, ky është një rezultat që ASNJË KOMPANI NUK E KA ARRITUR DERI MË SOT.

Të gjitha BioMetaTestet Thema Daphne Lab prodhohen sipas standardeve Europiane të sigurisë dhe besueshmërisë dhe të lidhura sipas UNI CEI ENV 13005 (standardet udhëzuese për pasigurinë/gabimet e matjes).

Të gjitha produktet Daphne Lab Thema regjistrohen dhe depozitohen. Markat e ndryshme të regjistruara tregtare dhe Marka Tregtare™ janë pronë e Daphne Lab – Unizenic Limited. Teknologjitë e Daphne Lab janë të pronarit, unike në botë dhe me patenta të paraqitura pranë Dhomës së Tregtisë dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Patentat e laboratorëve DAPHNE LAB inauguruan gjeneratën e tretë të testeve, si e vetmja teknologji e metasubstancës PALLADIUM™.

Asnjë pemë nuk është prerë për të bërë Daphne Lab BioMetaTests, kjo përfaqëson një kontribut për ruajtjen e ekosistemit të planetit Tokë.
Në përputhje të plotë me Kartën Etike ECOELIA, kërkohet që të mos shtypet në mënyrë të tepërt asnjë test, nëse nuk është e nevojshme dhe, nëse jo, të printohet në letër të çertifikuar eko-qëndrueshme.

Daphne Lab i përmbahet projektit GREENPEACE “Editors for the forests” duke respektuar parametrat e certifikimit të sistemeve të cilësisë në printimin e BioMetaTests dhe produkteve editoriale.

 

Lista e Çertifikimeve

Certificazioni Daphne LabCertificazioni Daphne LabCertificazioni Daphne Lab
Certificazioni Daphne LabCertificazioni Daphne LabCertificazioni Daphne LabCertificazioni Daphne Lab

 

 

Studimi i përsëritshmërisë 94%

Relazione ASL Daphne Lab